Abiks õppekirjanduse koostajale ja uurijale

 • International Bibliography of Studies on Reading Primers and Basal Readers. (2011). Ed on behalf of the Reading Primers Special Interest Group (RP-SIG).  http://www.schulbuch-gesellschaft.de/en/files/IBSP.pdf

 • Pingel, F. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. Paris/Braunschweig. Georg Eckert Institute for International Textbook Research.http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf

 • Hint, M. (2008). Keerukus on keerukam. Õpetajate Leht, 9.03. http://www.opleht.ee/Arhiiv/2003/21.11.03/dialoog/1.shtml, 9.03.2008

 • Juurak, R. (2008) Õpetajate Liit hindas õpikuid. Õpetajate Leht, 31.03.2000; http://www.opleht.ee/Arhiiv/2000/31.03.00/paevateema/1.shtml, 9.03.2008

 • Kebbinau, M. (2005) Keelekümblusklassi õppekirjandus – õpetaja ja õpilase tugi õppekva eesärkide saavutamisel. Magistritöö. Tallinna Ülikool. 

 • Keller, V. (2001). Miksikese õppematerjalid I kooliastme matemaatikas. Diplomitöö. TPÜ kasvatusteaduste tk, algõpetuse õppetool.

 • Künnapas, E. (2004) Lugemiskirjaoskuse kaasamine III klassi emakeele õppekomplekti. Kutsemagistritöö. Tartu Ülikool.

 • Maanso, V., Sepp, E., Tamm, L., Unt, S. (1976). I-IV klassi õppekirjanduse leksikast ja õpilaste sõnavarast. Rmt Pedagoogikateaduselt koolipraktikale 1971-1975. Tallinn: ENSV HM, ENSV PTUI, 47-63.

 • Maltseva-Zamkovaja, N., Muldma, M., Müürsepp, M. (2006) Rahvuslik ja rahvusvaheline I kooliastme keele ja muusika õpikutes. Rmt Rahvuslik ja rahvusvaheline eesti hariduses. Tartu: Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, 77-89.

 • Mikk, J. Vt loendit http://raud.ut.ee/~jaanm/publikatsioonid.htm

 • Autori soovitusel -

 • Mikk, J. (1977). Ideed ja inimsaatused. Haridus, 3, 11-14; 4, lk 30-34.

 • Mikk. J. (1973). Lihtsa keele reeglid. Nõukogude Kool, 11, 928-934. -

 • http://kodu.ut.ee/~jaanm/keelereeglid.htm

 • Mikk, J. (1994). Illustratsioonid õppekirjanduses. Haridus, 1, 37-39

 • Mikk, J. (1986). Õppetöö motiveerimine õppekirjanduse abil. Nõukogude Kool,  7, 27-29.

 • http://raud.ut.ee/~jaanm/opimotivatsioon.htm

 • Müürsepp, M. (2005) Lapse arvamus – läheb see korda õpikute autoritele? Rmt Haridus muutuste ja traditsioonide keerises. Tartu. EAPS, J. Käisi Selts, 213-221.

 • Piht, S. (2002). II klassi matemaatika tööraamatu koostamise kontseptuaalsed alused. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool.

 • Piht, S., Martin, K., Riidak, K. (2010). Eesti, Hispaania, Saksa ja Soome loodusõpetuse õppekirjanduse kujunduse analüüs. TLÜ ja AS koolibri teadmusteenuse lepingu nr TT/3810 võrdlusanalüüs. Haapsalu. TLÜ Haapsalu kolledž.

 • Plado, K. (2005) Hea õpik toimib õpetajana. Haridus 8, 6 jj

 • http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/082005/06-varv.pdf

 • Puksand, H., Kerge, K. (2011) Õpiteksti analüüs kirjaoskuse omandamise kontekstis. Emakeele Seltsi aastaraamat 57,  162-217.  http://www.kirj.ee/public/ESA/2011/esa_57-2011-162-217.pdf

 • Põder, Silja. (2006). Enamkasutatavad emakeele õppevahendid eesti toimetulekukoolides. TLÜ KI eri- ja sotsiaalpedagoogika õppetool.

 • Pärnpuu, Taimi. (2002). Küsimus õppetöös. Diplomitöö. TPÜ kasvatusteaduste tk, algõpetuse õppetool.

 • Vassiltšenko, L. (2000). Õppekirjanduse uuendusprotsessist õpilaste ja õpetajate arvamustes. Haridus ja sotsiaalne tegelikkus. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne nr 10, 250-254.

 • Vassiltšenko, L., Pedastsaar, T. (2004) Sooline dimensioon õppeprotsessis. Rmt Võimalus ja paratamatus olla õppija. Tallinn: EAPS, Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 191-198.

 • Vassiltšenko, L., Pedastsaar, T. (2005) Õpilane õpikeskkonna muutustes. Rmt Haridus muutuste ja traditsioonide keerises. Tartu. EAPS, J. Käisi Selts, 167-176.