VAIKNE RAAMAT LUGEJA ARENGU TOEKS

See on koolitus Sulle, õpetaja, tugitöötaja, lapsevanem, raamatukogutöötaja!

Eesmärgid ja õpiväljundid. Koolituse läbinu:

  • tunneb võtteid, kuidas vaikse raamatuga töötada
  • mõistab lugeja arengu loogikat ja erinevate osaoskuste toetamise vajadus
  • valib oma kujundatavasse keskkonda (kool, kodu, lasteaed, õpiabi ruum, raamatukogu, lugemispesa) visuaalset võimekust
    arendavaid väljaandeid
  • suhtub toetavalt erinevasse lugejakäitumisse

Õppe sisu:

Tutvumine eriilmeliste vaiksete raamatutega, nende autoritega
Tutvumine vaikse raamatu kohta koostatud õppematerjalidega
Töövõtete praktiline harjutamine
Lugemismuljete analüüs

Õppemeetodid: Esitlus, rühmatöö, jututamine, lugeja arengujärkude kaardistus
Õppemaht: 2 – 4 akadeemilist tundi
Õppekeskkond ja -vahendid: Laudadega ruum, raamatute kollektsioon, võimalus joonistada ja kirjutada

Optimaalne osavõtjate arv 2-20

Õppematerjalid Vaiksete raamatute projekti materjalid ibby.org kodulehelt

Õppe lõpetamise tingimused Osalemine rühmatöös, individuaalne tagasiside koolitusel
läbitehtust

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja: Mare Müürsepp, PhD,
kasvatusteaduste doktor, algklasside õpetaja kutse
Rahvusvaheliste erialaühingute IBBY ja IRSCL liige
Lastekirjanduse lektor

Õppekava kinnitamise aeg 2023