Kirjaoskuse kujunemist toetavad osalised

Lapsevanem ja teised pereliikmed – hoolitsevad lapse tervisliku ja arendava keskkonna eest, suhtlevad lapsega algusest peale tähelepanelikult ja toetavalt; otsivad koostööd asjatundjatega.

Perearst –  tutvub pere oludega, vajadusel otsib abi sotsiaaltöötajatelt, märkab probleeme lapse arengus; esitab vanematele küsimusi väikelapse kõne kohta, kusjuures otsesuhtluse käigus (mitte telefonis).

Kohalik omavalitsus –  võimaldab rahalist toetust tugisüsteemile lasteaias ja koolis; tagab lastele/lastega peredele normaalsed elamis-, arenemis- ja õppimisvõimalused, loob lasteaia- ja koolikohti, arendab huvitegevuse võimalusi; tunneb oma piirkonna raamatukogu vajadusi, korraldab kultuurihuvi ja teadmishimu toetavaid ühisüritusi.

Lasteaiaõpetaja – loob kirjaoskust toetava keskkonna, pakub lastele pidevalt lugemis- ja kirjutamishuvi ärgitavaid praktilisi tegevusi, mis aitavad muuta lugemise lapse jaoks põnevaks; usub iga lapse õppimisvõimesse ja jälgib laste arengut, toetab lapse eneseusku ja enesehinnangut õppija ja lugejana; tunnustab ka väikeste edusammude puhul; saavutab usaldusliku kontakti lapse perega; teavitab lapsevanemaid õpetamise eesmärkidest ja  lapse arengust ning annab nõu, kuidas last kodus toetada.

Koolieelse lasteasutuse juhataja – tagab mõnusa õhkkonna ja asjatundliku personali; toetub lugemis-kirjutamisõpetuses pädevatele rühmaõpetajatele, et aidata lasteaias luua soodus kirjalik keskkond ja hankida sobivaid õppevahendeid; märkab ja tunnustab toimekaid õpetajaid ja tugitöötajaid.

Klassiõpetaja – loob kirjaoskust toetava keskkonna; pakub lastele pidevalt lugemis- ja kirjutamishuvi ärgitavaid praktilisi tegevusi, mis aitavad muuta lugemise lapse jaoks põnevaks; arvestab lapse individuaalse arengu ja huvidega, aitab lapsel jälgida oma arengut lugeja ja kirjutajana; toetab lapse eneseusku ja enesehinnangut õppijana; saavutab usaldusliku kontakti lapse perega, teavitab lapsevanemaid õpetamise eesmärkidest ja  lapse arengust ning annab nõu, kuidas last kodus toetada.

Eripedagoog – on toeks täiskasvanule, kelle lapsel on lugemisega probleeme; neid kuulates, aktsepteerides ja neist hoolides aitab täiskasvanutel leida endas jõudu lapse toetamiseks; aitab õpetajatel õppetööd kohandada, et kindlustada edu ja tunnustust igale lapsele; tõstab individuaaltundides ja rühmatöös lapse eneseusku ja annab lugema-kirjutamaõppimist lihtsustavaid praktilisi oskusi, et tagada lapsele rõõm ja huvi.

Aineõpetaja – jälgib õpilaste keelekasutust nii suulises kõnes kui kirjas; laiendab õpilaste sõnavara laiendamine, toetab lugemishuvi, arendab teabeotsingu oskusi; tutvustab isiklikke lugemiselamusi, annab mitmekülgsete huvidega haritud inimese eeskuju.

Haridustehnoloog – otsib ja soovitab lapse arengut soodustavaid IKT lahendusi (tarkvara, seadmed, keskkonnad); teeb koostööd lasteaia-, klassi- ja aineõpetajatega.

Koolijuht – tagab mõnusa õhkkonna ja pädeva töötajaskonna; toetub lugemis-kirjutamisõpetuses asjatundlikele õpetajatele ja tugipersonalile, et aidata koolis luua soodus kirjalik keskkond; hoolitseb kooliraamatukogu võimaluste eest.

Kirjastajad – hoiavad lasteraamatute hinnad lapsevanematele taskukohased.; tutvustavad ja levitavad kvaliteetseid lasteraamatuid; teevad koostööd lugemis- ja kirjutamisprobleemide uurijatega.

Avaliku elu ja meediategelased – on oma sõnakasutusega üldsusele sh lastele eeskujuks; tähtsustavad kirjasõna ja lugemust isikliku eeskuju kaudu; tutvustavad lastele oma lemmikraamatuid; pakuvad lastele ja noorele silmaringi arendavaid ja kultuurihuvi süvendavaid saateid, lehekülgi, etendusi.

© 2020 Eesti Lugemisühing