Mängud jm. õppevahendid

MÄNGUD LUGEMISPESSA

Kogumikus „Mängud lugemispessa” on kümme lugemisoskust ja kõnet, tähelepanu ja taipu arendavat mängu.
Ennekõike on mängud mõeldud koolieelikutele ja algklassilastele ning enamik neid sobib nii rühma- kui ka individuaaltööks. Õpetajale-mängujuhile on antud täpsed lühidad juhised, kuidas mängu korraldada, ja pakutud mitmesuguseid varieerimisideid, samuti on nimetatud, mida ettevalmistuseks teha tuleb.
Kogumiku ülesehitus on kergesti haaratav, iga mängu juurde on lisatud täpsed paljundamis- ja väljalõikamisviited.

MÄNGULISED TEGEVUSED ALGKLASSIDES

Armas õpetaja, lapsevanem või lihtsalt huviline! • On Sinu lapsed mõnikord kurtnud, et neil on igav või pole aega koolis õpitu harjutamiseks? • On Sul mõnikord puudu headest mõtetest, kui märkad lapsi pausi vajavat? • Oled Sa ise piisavalt energiline, et mõnikord koos lastega lustida? • Soovid sa ideid, millega õpitegevust mitmekesistada? • Oled ehk huvitatud õpitud teemade kinnistamisest läbi mänguliste tegevuste? Kui jah, siis on see raamat just SULLE! • Raamatusse on koondatud mängulised õpitegevused, mida autor on kasutanud nii emakeele, matemaatika kui ka loodusõpetuse tundides. • Siit leiab iga

 

Kirjastus MAURUS JUTULINNA õppekomplekt
 
EESTI KEELE TÖÖVIHIK 2. KLASSILE

Eesti keele töövihikud on üles ehitatud lugemike põhjal ja sisaldavad harjutusi kõigi lugemispalade kohta. Teise klassi lugemike töövihikutes harjutatakse lisaks grammatikale veel ka kirjatehnikat, koostatakse skeeme ja tabeleid, lahendatakse loovülesandeid.

 

EESTI KEELE ÕPIK JA TÖÖVIHIK 3. KLASSILE

Õpik on jagatud kuude kaupa teemadeks, mis jälgivad aastaringi, arvestavad rahvakalendri ja pühadega. Muuhulgas tutvutakse iga teema jooksul erinevate ametite ja elukutsetega. Lugemik sisaldab lugemispalu, luuletusi ja näidendeid nii lastekirjanduse klassikast kui ka kaasajast. Oluline koht on meedia- ja teatmetekstidel. Tutvutakse teabekeskkonna ja teabeotsingu võimalustega.

Õpikut läbivad teemasid avavad pildileheküljed, mis aitavad arendada visuaalse teksti analüüsioskust. Loovtöölehekülgedel on palju joonistusi, tugisõnu, pildiseeriaid, märksõnaskeeme ja kavasid, mille abil õpitakse jutustama, kirjeldama, kirjutama. Keelereeglid ja nendega seotud harjutused jätkuvad töövihikutes.

 

Töövihik on kaheosaline ja tihedalt seotud õpikuga. Kõigi õpikus leiduvate lugemispalade kohta on harjutused töövihikutes. Töövihiku keeleõppeteemad jätkavad õpikus esitatud keelereegleid ja nendega seotud harjutusi. Keeleõppeteemadele lisanduvad loovtöö harjutused, paaris- ja rühmatööd, harjutatakse kirjatehnikat, laiendatakse sõnavara.

© 2020 Eesti Lugemisühing