Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Lugemisühingu põhikiri

 

1.     Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1.   Ühingu ametlik nimi onMTÜ Eesti Lugemisühing.

1.2.   Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

1.3.   Ühingu eesmärgiks on:

1.3.1.     laste, noorukite ja täiskasvanute kirjaoskuse arengu toetamine;

1.3.2.     kirjaoskust puudutava teabe vahendamine;

1.3.3.     kirjaoskust käsitlevate teadus- ja rakendusuuringute algatamine;

1.3.4.     koostöö teiste kirjaoskust edendavate institutsioonidega.

1.4.   Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5.   Ühing on asutatud tähtajatult.

 

2.     Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord 

2.1.   Ühingu liikmeks astumist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasub Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu ja aastamaksu.

2.2.   Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.

2.3.   Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu juhatus kustutab majandusaasta lõpule järgnevaks üldkoosolekuks Ühingust väljaastunu Ühingu liikmete nimekirjast.

 

3.     Liikmete õigused ja kohustused

3.1.   Ühingu liikmetel on õigus:

3.1.1.     osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;

3.1.2.     olla valitud Ühingu juhatuse ja nõukoja liikmeks;

3.1.3.     saada Ühingu juhatuselt ja nõukojalt teavet Ühingu tegevuse kohta;

3.1.4.     olla kaasatud Ühingu projektidesse;

3.1.5.     saada stipendiumi teadus- või õppetegevuseks ning töötasu vastavalt sõlmitud lepingutele ja Eesti Vabariigi seadustele.

3.2.   Ühingu liige on kohustatud:

3.2.1.     järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhatuse ja nõukoja otsuseid;

3.2.2.     tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Ühingu liikmemaksu;

3.2.3.     teatama Ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi ja elukoha või töökoha aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.        

 

4.     Üldkoosolek

4.1.   Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek.

4.2.   Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1.     põhikirja muutmine;

4.2.2.     eesmärgi muutmine;

4.2.3.     juhatuse liikmete määramine;

4.2.4.     juhatuse või nõukoja liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

4.2.5.     Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.6.     muudeseadusejapõhikirjagaosanikepädevusseantudküsimusteotsustamine.

4.3.   Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1.     aastaaruande kinnitamiseks;

4.3.2.     juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

4.3.3.     muudel juhtudel, kui seda nõuavad Ühingu huvid.

4.4.   Üldkoosoleku kokkukutsumisest annab Ühingu juhatus teada vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist Ühingu kodulehel, sotsiaalmeedias ning ühingu liikmete listi kaudu.

4.5.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 1/5 liikmetest ja volitatutest, kusjuures volituste arv ühele liikmele ei ole piiratud.

4.6.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.7.   Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

 

5.     Juhatus

5.1.   Ühingu tegevust juhib ja seda esindab kuni seitsmeliikmeline juhatus. Ühingu esindusõigus on kõigil juhatuse liikmetel.

5.2.   Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek 3 aastaks.

5.3.   Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 

6.     Osakondade õigused ja kohustused

6.1.   Vähemalt 5 ühingu liiget võivad piirkondlikul või Ühingu eesmärke järgiva kitsama huvi alusel moodustada ühingu osakonna.

6.2.   Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

6.3.   Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja.

6.4.   Osakonna rahaliste vahendite kasutamise otsustab ühingu juhatus.

 

7.     Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

7.1.   Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2.   Ühingu likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3.   Ühingu likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 

Käesoleva põhikirja on kinnitanud Ühingu liikmed oma 15. juuni 2015. a otsusega.