MEIE MISSIOON

Eesti Lugemisühing toetab igas vanuses, erineva tausta, võimaluste ja erivajadustega
lugejate ja kirjutajate kirjaoskuse kujunemist ja arengut, lugemis ja kirjutamisrõõmu,
arvestades ühiskonna muutuvaid vajadusi.

MEIE VISIOON

Eesti haridusasutustes toimitakse kooskõlas nüüdisaegse õpikäsituse parimate teadmiste ja praktikatega.


Kõigil lastel on
olenemata nende rahvusest, taustast või erivajadusest võimalik omandada hea
kirjaoskus vastavalt tema võimetele, eripärale, huvidele.


Igas vanuses õppijad oskavad ja naudivad lugemist ning kirjutamist erinevates
keskkondades – paberi(l) ja pliiatsiga või digivahendites.


Eesti lugejad on allikakriitilised ja pädevad tehisintellekti kasutajad.


Lugemisühing on haridusasutustele hea partner hoides lugemiskultuuri, pakkudes häid
materjale, koolitusi ja uuenduslikke programme.


Lugemisühing on ühiskonnas nähtav ja
tunnustatud organisatsioon, kellel on selge mõju kirjaoskusele Eestis.


Lugemisühingul on kestlik organisatsioon aktiivse liikmeskonnaga, tugeva
juhtmeeskonnaga ning arvuka järelkasvuga.

EESTI LUGEMISÜHING

 Asutatud 1992. a 

90 liiget

Kuulume Rahvusvahelisse Kirjaoskusühingusse (International Literacy Association/ILA) ja

Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooni (Federation of European Literacy Associations FELA)

Ühendame erinevate elualade inimesi, kes väärtustavad lugemiskultuuri.

Suurem osa meist tegeleb oma kutsetöös lugemise-kirjutamise (kirjaoskuse) õpetamise, arendamise ja uurimisega.

Lähtume oma töös Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest, üldtunnustatud humaansetest ja eetilistest põhimõtetest.

Vabaühenduste Liidu liikmena järgime vabaühenduste  eetikakoodeksit.