Eesti Lugemisühing

  • ühendab erinevate elualade inimesi, kes väärtustavad lugemiskultuuri. Suurem osa neist tegeleb oma kutsetöös lugemise-kirjutamise (kirjaoskuse) õpetamise, arendamise ja uurimisega.

  • on asutatud 1992. aastal; kuulub Rahvusvahelisse Kirjaoskusühingusse (International Literacy Association/ILA) ja Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooni (Federation of European Literacy Associations FELA)

  • lähtub oma töös Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest, üldtunnustatud humaansetest ja eetilistest põhimõtetest ning Vabaühenduste Liidu liikmena järgib vabaühenduste eetikakoodeksit

Missioon

  • laste, noorukite ja täiskasvanute kirjaoskuse arengu toetamine koolituste ja nõustamise kaudu;

  • kirjutamise  ning lugemise probleeme kajastava teabe vahendamine;

  • lugemist, kirjaoskust ja keelelist pädevust puudutavate teadusuuringute algatamine.

 

Visioon

Lugemisühing on Eesti üldsuses tuntud kui professionaalsust taotlev ja kirjaliku keskkonna muutustega kiirelt kaasaminev organisatsioon, mis koolitab ja nõustab ning jagab oma üritustel ja teabekanalites kirjaoskuse arengusse, õpetamisse ja uurimisse puutuvat teavet.