Koolitajad

MARE MÜÜRSEPP

 

 

 

Olen õppinud algklasside õpetajaks ja töötanud koolis alates 1979. aastast. Kolm aastakümmet olen olnud Tallinna Ülikooli (TPedI) lastekirjanduse ja emakeele didaktika õppejõud. Minu doktoritöö (2005) käsitles eesti lastekultuuri ajalugu. Olen koostanud kooliõpikuid ja muid didaktilisi materjale ning osalenud riikliku õppekava eesti keele töörühmas. Praegu õpetan Pirita Majandusgümnaasiumis. Kuulun rahvusvahelisse õpiku-uurimise ühendusse IARTEM , lastekirjanduse uurijate ühingusse IRSCL ja IBBY eesti sektsiooni juhatusse.

Eesti Lugemisühinguga olen seotud alates selle asutamisest. Olen EstRA juhatuse liige ja projektijuht. Minu koolitusteemad on lastekirjandus ja lugeja areng.

 

 

 

 

 

LIINA VELNER

 

Lõpetasin Tartu Ülikooli logopeedina aastal 2000.

Olen töötanud peamiselt lasteaia- ja kooliealiste laste logopeedi ja eripedagoogina Harjumaal, Tallinnas ja Stockholmis. Neist töökohtadest saadud praktiline kogemus annab mulle jõudu erinevat tüüpi raskuste, eri vanuse ja vaimse tasemega inimestega tegelemiseks.

2012. aastast kuni tänaseni olen eralogopeed ning lasteraamatute kirjastaja LV Glossus OÜs.

Kuulun Eesti Logopeedide Ühingusse alates 2006. a ja Eesti Lugemisühingusse alates 2013. a olles aktiivne Lugemisühingu düsleksia osakonna projektides (nt Euroopa koostöö projekt „Düsleksiaga laste vanemate toetamine“, 2014  ning „Lugemismängud Tallinna Keskraamatukogus“ , 2015-2017).


Puutun igapäevaselt kokku lastega, kellel on raskusi lugemisel või kirjutamisel või oht nende tekkeks. Siit ka minu koolitusteemad.

 

 

KAJA KIVISIKK

 

Sain õpetajakutse 1981. aastal ning olen sellest ajast koolis töötanud. Täiendasin end mitmetel kursustel, lisaks lõpetasin 2002. aastal cum laude Tartu Ülikooli. Enamik läbitud koolitusi on seotud laste lugema õpetamise erinevate metoodikate ja vaatenurkadega. Saadud teoreetilistele teadmistele tuginedes püüan pidevalt oma tunde uute mängude ja töövõtetega rikastada. Olen trükis avaldatud Lugemismängude ja eesti keele töövihikute autor. Oma praktilisi kogemusi laste mängulise lugema õpetamise vallast olen jaganud arvukatel koolitustel nii koolide kui lasteaedade õpetajatele. Lisaks olen samasisuliste ettekannetega esinenud ka lastevanematele ning raamatukogutöötajatele.

Aastast 2004 tegutsen Eesti Lugemisühingu projekti Lugemispesa mentorina ning juhin Tartu linna lugemispesa liikumist. Aastast 2009 olen Eesti Lugemisühingu nõukoja liige ning Lugemispesa Lõuna-Eesti projektijuht.

Minu koolituste eesmärk on:

1) anda anda ülevaade Lugemispesa projektist, selle tegevuse eesmärkidest, tegutsemise alustest

2) tutvustada meetodeid ja praktilisi tegevusi laste lugemisoskuse arendamiseks, nende motiveerimiseks

 

 

 

KADI LUKANENOK

 

Lugemine ja lugemaõpetamine on minu jaoks huvitavad sellest aspektist, et kõik lapsed ei õpi lugema ega loe ühtmoodi, osadel lastel toimub see teatud raskustega. Oma tegevuse Eesti Lugemisühingus olen peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele lugemisraskusest ja selle käsitlemise viisidest. Eriti suure väljakutsena tajun olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja esineb juba lugemisraskus või risk selle tekkele. Minu professionaalne huvi lugemisraskuse vastu on toetatud praktilise töö kogemusest logopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektoritööst Tallinna Ülikoolis.

Olen saanud suunata ja toetada oma kahe nüüdseks täiskasvanud poja ja lugematu hulga "töölaste" ja õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist.

Olen lõpetanud:
Tartu Ülikool, eripedagoogika diplom, 1984.a.

Tallinna Ülikool, pedagoogikamagister, 2002.a.

 

JELENA SEPP

 

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja erialal ja saanud magistrikraadi haridusteadustes (alushariduse pedagoog-nõustaja). Lasteaias olen töötanud 12 aastat. Lugemisnõustaja tööd olen teinud 6 aastat. Koolitajana alustasin töötamist 2012. aastast.

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja 2016 oktoobrist koolitusjuht.

2015. aastast olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja.

Nimetan end rohkem praktikuks kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uute, huvitavate väljakutseteni, kus praktiseerida ja teostada ning seda huvilistele ka edastada. Meeldib rääkida asjadest, mida tean, ja edastada oskusi, mida olen praktiseerinud!

 

 

JAANIKA MONROC

 

Olen erialalt alushariduse pedagoog ning töötan viiendat aastat Eralasteaias „Memme Musi“. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste  kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöös oli mul õnn kohtuda mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ iga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.  

Olen ennast täiendanud erinevatel Prantsuse Instituudi poolt korraldatud koolitustel ning aastal 2015  Nantes´i Suveülikoolis BELC. Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.

 

 

 

ANNELI LAAMANN

 

On lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötas lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a töötab lasteaia juhina.

Anneli on Eesti Lugemisühingu liige aastast 2005 ning samast aastast ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Anneli koolituste teemad on lugemismängud, Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lapsevanemad. Anneli on välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

 

 

 

TERJE ÄKKE

 

 

 


Eesti Rahvusvahelise Kooli algklasside õpetaja. Lugemispesa mentor/koolitaja. Läbinud CEESA/ESIC Literacy Coaching 2 aastase programmi.

 

 

 

 

SIRJE TORIM

 

Eesti Rahvusvahelise Kooli algklasside õpetaja. Lugemispesa mentor/koolitaja.

 

 

 

 

 

MARIA JÜRIMÄE
 

Olen hariduselt eesti filoloog, oma magistritöös uurisin foneemiteadlikkuse rolli Eesti laste lugema õppimisel.

 

Armastan palju lugeda, ka võõrkeelset erialakirjandust, ning loetust lihtsas ja arusaadavas keeles kirjutada. Olen avaldanud raamatu "Lugema õpetamise metoodika" ning juhendanud sel teemal tudengite töid. Mind huvitab ka õppe kavandamine, eriti alushariduses, sel teemal on ilmunud koos Jana Treieriga raamat „Lasteaed ja õppekava“. Õpetan õppe kavandamist ka Tartu Ülikooli tudengitele, samuti pakub mulle huvi õpetajate professionaalne areng õpiringides (selle kohta on raamat pooleli) ning õppimist toetav tagasiside, milles kohta koostöös Anita Kärneri ja Leelo Tiisveltiga on ilmunud ka kõrgkooliõpik "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine".

Lugema- ja kirjutama õppimine on minu jaoks põnev ja müstiline protsess. Pooldan kujuneva kirjaoskuse teooriat – ideed, et hakkame lugema ja kirjutama täpselt samuti kui kõnelema ja teiste kõnest aru saama – samm-sammult, juba sünnist alates. Mida rohkem on põnevaid asju, mida kirjalike tekstide abil teha, seda suurem on motivatsioon ja nii saab „mängult“ kirjutamisest ja lugemisest justkui muuseas päris kirjaoskus, mille vahvad vaheastmed vajavad samuti märkamist, väärtustamist, tähistamist.

Kirjaoskust puudutavatest teemadest huvitab mind….

 

  • kirjaoskuse omandamise protsess, individuaalsed ja kultuurilised erinevused;

  • kirjaoskuse omandamine läbi mängu ja päris tegevuste;

  • kirjaoskuse arengut toetav keskkond (sh digikeskkond);

  • keeleteaduse ja emakeeledidaktika kohtumine ning mis juhtub siis, kui ühes teaduses toimub mingi maailmapildi nihe;

  • kakskeelsus (mitmekeelsus) ja kirjaoskus. 

Viimastel aastatel olen osalenud põneva digivahendi Jutupliiats materjalide loomises. Minu koolitustel on palju aktiivõpet, mänge, refleksiooni. Laulame, tantsime, meisterdame. Samas on koolituste taustaks uuemad teaduslikud arusaamad nii kirjaoskusest kui õppimisest.

 

 

PIRET KUKK

Koolitajana lähtun Bernt Gustavssoni mõttest, et teadmised ja õpetamine algavad minus endas, liiguvad maailma ja lõpevad taas minus. Peamiseks töövormiks koolitustel on dialoog. Inimene on sotsiaalne - ta saab oma mõtted selgeks siis kui saab teistega rääkida. Püüan koolitustel saavutada dialoogi, sest tõelises dialoogis käivad käsikäes andmine ja saamine. Pean oluliseks, et õppeprotsessis oleks avatus, läbipaistvus ja hoolivus ning õpetaja ja õppija mõlemapoolne rahulolu.

Koolitajakogemust on kogunenud kahekümne aasta jagu. Olen teinud koostööd Tallinna Ülikooliga, Rahvakultuuri Keskusega, Lastekaitseliiduga, Hea Alguse Koolituskeskusega, Lugemisühinguga jpt koolitusfirmadega. Südamelähedaseks teemaks on jutuvestmine. Olen jutuvestjate ühenduse Pööripäevaklubi eestvedaja ja välja andnud jutuvestmist kajastava õppematerjali „Käed aitavad kõnelda“.

SAIMA SALOMON

Olen  lõpetanud Tartu Ülikooli 1993 a. eripedagoogika- logopeedia õppesuunal. Täiendanud olen ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja omandanud  2000 a.  klassiõpetaja eriala.

Olen Eesti Logopeedide Ühingu liige. Oman kutsetunnistust kliiniline logopeed, tase 8. 

 Õpingute ajal alustasin töötamist erivajadustega  laste koolis. Tänaseks on erialast töökogemust rohkem kui veerandsada aastat. Olen saanud teha põnevat ja väljakutseid esitavat tööd – õpetades vaimupuudega õpilasi, töötades logopeedina lasteaias ja koolis, hiljem ka sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnas.

Oma teadmisi ja kogemusi olen jaganud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppe üliõpilaste praktikajuhendajana.

 

Osalen logopeedide töörühma koostööprojektis  OÜ Cognus  interaktiivsete  harjutuste keskkonna loomisel kõnekahjustusega inimeste kõne taastamiseks www.koneravi.ee.

Viimastel aastatel koordineerin lapse kõne arengu infomaterjalide koostamist.

Mulle meeldib alustada algusest ning iga lapse sünd on ka omamoodi algus, väike ime. Sellest lähtuvalt minu koolitustel käsitlevate teemade valik.

JAANIKA MONROC

Olen erialalt alushariduse pedagoog. Olen töötanud nii era kui munitsipaallasteaedades, hetkel Tallinna Männi Lasteaias rühmaõpetajana. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste  kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöös kohtusin mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.  

Aastal 2015 osalesin Nantes´i Suveülikoolis BELC, kus läbisin kursuse teemal “Pildiraamat abiks võõrkeele omandamisel eelkoolieas”.

Alates aastast 2019 osalen rahvusvahelises projektis 3MR (“Loeme koos imelisi pildiraamatuid”),  mille eesmärgiks on tutvustada kvaliteetseid pildiraamatuid, luua rõõmupakkuv lugemiskeskkond ja lugemiskogemus ning nõustada lapsevanemaid ettelugemisega seotud küsimustes.

Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.

© 2020 Eesti Lugemisühing