"Kirjaoskust toetav keskkond - lugemispesa koolis"

See on koolitus Sulle, (klassi)õpetaja, tugitöötaja, pikapäevakooliõpetaja!

Kõigile neile, kes aitavad I kooliastme lapsi koolis lugema ja kirjutama õppida

Õppekava

Eesmärgid ja õpiväljundid. Koolituse läbinu:

  • seostab tänapäevase arusaama õppimisest ja õpetamisest kirjaoskuse omandamise ideedega
  • tunneb võtteid ja mänge, mis toetavad lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamist
  • rakendab erinevaid lugema- ja kirjutama õppimise meetodeid, nii grupitöös kui individuaalselt
  • kirjeldab kirjaoskuskeskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid, oskab neid oma klassiruumis kasutada
  • oskab muuta lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamise oma klassiruumis mänguliseks ja põnevaks

Õppe sisu:

õpikeskkonna loomine, kirjaoskust toetav mänguline keskkond,

lapse põhivajadustega arvestamine

erilise lugeja märkamine

eakohased mängulised tegevused, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust nooremas koolieas.

Õppemeetodid: Tulenevalt eesmärgist kombineeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid. Kasutusel on miniloengud, arutelud, grupitööd, kogemuste
vahetus.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, millest 3 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. Toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ja on
sõltuvuses õppurite arvust. Kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.

Õppematerjalid on koostatud individuaal- ja rühmatööde läbiviimiseks, tuginetakse koolitaja K. Kivisikk’u raamatutele „Mängulised tegevused algklassides” ning „Mängud Lugemispessa”, õppemängude kogumikule „Tähe-ja lugemismängud“, metoodilisele kogumikule „Täiskasvanu roll lapse arendamisel ja lugema õpetamisel“

Õppe lõpetamise tingimused

  • Grupitöös osalemine ja ülesannete sooritamine
  • Grupitöö esitamine ja arutluskäikude argumenteerimine.

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend neile, kes osalenud auditoorses töös vähemalt 100%

Koolitaja Kaja Kivisikk Õpetajastaaži ligi 40 aastat, neist täiskasvanute koolitusega tegelenud üle 15 aasta. Lugemisühingu Lugemispesa projektijuht aastast
2009. Õppekirjanduse ning raamatute „Mängulised tegevused algklassides” ja „Mängud Lugemispessa” autor, kirjaoskust toetava keskkonna käsiraamatu üks autoritest.

Õppekava kinnitamise aeg: 2020