Luule eesti keele algõpetuseks

See on koolitus Sulle, lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, lapsehoidja, raamatukogutöötaja (lasteraamatukogus), õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi), logopeed, eripedagoog!

Kõigile, kes aitavad (muu keele ja kultuuritaustaga lastel) eesti keelt õppida!

Koolitus on läbi viidav nii distants-, kontak- kui ka põimõppena

Õppekava

Eesmärgid

luua õpikeskkond, kus osalejad süvendavad oma teadmisi lasteluulest ja kirjandusdidaktikast; innustada osalejaid kavandama ja ellu viima õpikeskkonna muutusi, et suurendada ja toetada laste huvi raamatute ja lugemise-kirjutamise vastu.

 • Tutvustada eesti lasteluulet, arvestades algaja keeleoskust multikultuurses või muukeelses lasteaiarühma/klassis
 • Suunata sõnavaralisele tööle ja vajalikele keeleõppe allikatele
 • Anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast ja lugemispesast
 • Suunata otsima eakohaseid võimalusi luuledidaktikas

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • tunneb eesti lasteluule klassikat ja tänapäevaseid autoreid
 • tunneb tänapäevaseid ja mängulisi võtteid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel
 • leiab veebis abi sõnavaraliseks tööks
 • oskab sisustada Lugemispesa väärtuslike ja eriliiki lastekirjandusega
 • oskab lõimida lastekirjandust õppe- ja kasvatustöösse

Õppe sisu:

Sissejuhatav (video)loeng:

 • hea lasteluule tunnused, Kornei Tšukovski juhised algajale luuletajale
 • eesti lasteluule uuenemine läbi 20. saj
 • Lasteluule valik: keelekasutuse põhjal valitud temaatilised kogud – talv, kevad, suvi, sügis, laste elu, kodused toimetused jt
 • Õppekava ja õppevara kirjaoskuse kujundamisel

Õppemeetodid: Esitlus, diskussioon. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine. 
Õppemaht: 8 akadeemilist tundi, millest 7 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Distants- või hübriidõppeks Internetiühendusega arvuti, auditoorseks koolituseks on vajalik videoprojektori või nutitahvli olemasolu.

Õppeprotsessi kirjeldus: Koolitus toimub kahel päeval.

1. päev Sissejuhatav videoloeng ja Zoom-esitlused teemade kaupa (aastaajad, laste elu jm), kasutatud slaidiesitlused saadetakse ka eraldi - 4 tundi

2. päev Iseseisev töö: tutvustada vähemalt kahte luuletust oma rühmas/klassis; analüüsida laste reaktsioone (joonistused jm loovtööd, luuletuse väljendite kasutamine hilisemas mängus ja suhtlemises); 3 tundi

Kokkuvõttev arutelu ja tagasiside 1 tund.

Optimaalne osavõtjate arv 10-25

Õppematerjalid: Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal (slaidiesitlused ja vajadusel videojuhis). 6 videot + samasisulised slaidiesitlused

Õppe lõpetamise tingimused: osalemine auditoorses töös vähemalt 80% - iseseisva töö esitlemine

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja Mare Müürsepp, PhD,
Kasvatusteaduste doktor, algklasside õpetaja kutse
Rahvusvaheliste erialaühingute IBBY ja IRSCL liige
Lastekirjanduse lektor

Mitmete raamatute ja õpikute autor, nt "Laps on hakanud lugema", "Koolid kus lugemine loeb" kogumiku koostaja, kirjaoskust toetava keskkonna käsiraamatu üks autoritest.

Õppekava kinnitamise aeg: 2023