Lõbusalt lahedaks lugejaks!

See on koolitus Sulle, lapsevanem, hooldaja, laste huviringi juht!

Kõigile neile, kes aitavad lapsi lugema ja kirjutama õppida I kooliastmes

Õppekava

Eesmärgid ja õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • tunneb võtteid ja mänge, mis toetavad lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamist
 • rakendab erinevaid lugema- ja kirjutama õppimise meetodeid, nii grupitöös kui individuaalselt
 • teab lapse põhivajadusi, oskab märgata õpiraskusi, tunneb suhtlustõkkeid ning nende ületamise viise
 • kirjeldab kirjaoskuskeskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid
 • oskab muuta lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamise mänguliseks ja põnevaks

Õppe sisu:

 • õpikeskkonna loomine, kirjaoskust toetav mänguline keskkond,
 • lapse põhivajadustega arvestamine
 • erilise lugeja märkamine
 • eakohased mängulised tegevused, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust nooremas koolieas.

Õppemeetodid: Tulenevalt eesmärgist kombineeritakse erinevaid täiskasvanuõppe meetodeid. Kasutusel on miniloengud, arutelud, grupitööd, kogemuste
vahetus.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, millest 3 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. Toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ja on
sõltuvuses õppurite arvust. Kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.

Õppematerjalid on koostatud individuaal- ja rühmatööde läbiviimiseks, tuginetakse koolitaja K. Kivisikk’u raamatutele „Mängulised tegevused algklassides” ning „Mängud Lugemispessa”, õppemängude kogumikule „Tähe-ja lugemismängud“, metoodilisele kogumikule „Täiskasvanu roll lapse arendamisel ja lugema õpetamisel“

Õppe lõpetamise tingimused

 • Grupitöös osalemine ja ülesannete sooritamine
 • Grupitöö esitamine ja arutluskäikude argumenteerimine.

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend neile, kes osalenud auditoorses töös vähemalt 100%

Koolitaja Kaja Kivisikk Õpetajastaaži ligi 40 aastat, neist täiskasvanute koolitusega tegelenud üle 15 aasta. Lugemisühingu Lugemispesa projektijuht aastast
2009. Õppekirjanduse ning raamatute „Mängulised tegevused algklassides” ja „Mängud Lugemispessa” autor, kirjaoskust toetava keskkonna käsiraamatu üks autoritest.

Õppekava kinnitamise aeg: 2020