Tagasiside

Tagasiside Eesti Lugemisühingu koolitustele 2019. aastal

 

2019. aasta koolitusprogrammiga ühines üheksa koolitajat. Aasta jooksul viidi läbi 15 koolitust erinevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartumaal, Toilas, Kukrusel, Kohtla-Järvel, Narvas, Paides, Harjumaal (Tabasalus, Kostiveres, Järvekülas), Rõuges.

 

Osalejaid oli 233. Sihtgruppi kuulusid raamatukogutöötajad, logopeedid, alushariduse õpetajad, algklasside õpetajad ning lapsevanemad. Koolitusi toetas Hasartmängumaksu Nõukogu ning oli  huvilistele tasuta. 

Ühe koolituse pikkus oli neli akadeemilist tundi. Koolitusteemad said valitud 2018. aastal  toimunud koolituste tagasisidest. Neis sooviti eelkõige näidismaterjale, praktiliste  tegevuste tutvustamist ja kuidas toetada lapse lugema õpetamist.

Koolitajad olid koostanud õppekavad, mis lähtusid projekti eesmärkidest eelnevast tagasisideks saadud infost. Olulised teemad olid lugema õppimine koolieelses eas, loovus ja isiksuseomadused, pildiraamatu kasutamine, lugemisraskused koolieelses eas ja algklassides, kõnetute laste aitamine, lugemismängud lugemise arendamiseks, eakohane kirjandus, loovuse, väljendusoskuse arendamine, õppematerjalide loomine, digivahendite kasutamine, erivajadustega lapse toetamine.

Huvilised, kes osalesid   2019. aasta koolitustel, jäid valitud koolituste sisuga ja koolitajatega  väga rahule.  Kiideti koolituste praktilist poolt, tegevuste ja õppemängude rohkust. Leiti püstitatud küsimustele vastused ja saadi nippe ning uusi ideid lapse arengu toetamisel.

Enim huvi pakkunud teemad olid seotud kunstiteemade lõimimisega ülejäänud valdkondadega, pildiraamatute pealkirjad ning erinevad mängud ja tegevused, mis toimuvad pildiraamatu ümber, digivahendite kasutamine ja lugemismängud.

Sooviti jätkukoolitusi järgmistel teemadel: emakeeles lugemisoskuse toetamine (kui see pole eesti keel), HEV lapsed ja lugemine, lugemismängud,  kuidas tekitada motivatsiooni huvi, robootika, keskkond, kirjutamisoskus, õpimapid. Tutvustada parimaid raamatuid ja õppevahendeid, mis lastele meeldivad.

Koolitusjuht Jelena Sepp

 

KUIDAS LAPSE LUGEMISOSKUST KODUS ARENDADA

Rõuge Põhikool 15.01.2020 Kaja Kivisikk

 

Väga kasulik ja huvitav koolitus. Meeldis mõte, et lapsevanem ei jää murega üksi  - koolis on vajalikud inimesed olemas. Koolitus oli intensiivne ja sobiliku pikkusega. „Õpetajana sain enesekindlust ning konkreetseid ettepanekuid kuidas ja mis teemadel laste lugemisoskuse teemat käsitleda. Samuti sain head materjali, mida kajastada lastevanemate koosolekul või arenguvestlustel.“

„Saime mitmeid vahvaid mõtteid ja võtteid, kuidas kodus lapsega koos õppida nii, et nad seda tõsise töötegemise asemel mänguks peaksid. Nii vähendame enda ja lapse stressi.“

 

RAAMAT KUI SÕBER JA ABIMEES

Järveküla lasteaed 15.11.2019 Jaanika Monroc

 

Enim pakkus huvi kunstiteemade lõimimine teiste valdkondadega, mängud ja tegevused pildiraamatutega.

 

ÕPIKESKKONNA LOOMINE, EAKOHASED TEGEVUSED 2-7 a

Kohtla-Järve lasteaed Tuvike 31.10.2019 Jelena Sepp

Narva lasteaed Sädemeke 8.11.2019 Jelena Sepp

Kohtla-Järve lasteaed Pääsuke 20.11.2019 Jelena Sepp

 

Huvipakkuvaimad teemad olid raamatute kaasamine, tähe- ja lugemismängud, tegevuskeskkonna loomine. Ettepanek: koolitus võiks olla vene keeles.

KIRJAOSKUSE ARENGUT TOETAV KESKKOND LASTEAIAS, MÄNGUD JA DIGIVAHENDID

Toila lasteaed Naerumeri 29.10.2019 Maria Jürimäe

Ülenurme lasteaed 28.10.2019 Maria Jürimäe

 

Tunnustatumad teemad: silbimängud, sõnamoodustusmängud, häälikumängud, kõnetakt, laulmine ja rütm, jutupliiatsi mängud. Oluline on MIKS - kirjaoskuse funktsiooni teadvustamine. Koolitaja arvestas kuulajate huvide ja soovidega.

Ettepanekud  peatuda teemal 'kirjaoskus mitmekeelses rühmas, robootika, õpimapp. "Koolitaja on rõõmsameelne, positiivne inimene." "Meeldis mängulisus, õhkkond, tempo..."

 

LUGEMA ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE

Tabasalu Teelahkme lasteaed 9.10.2019 Anneli Laamann

 

Meeldis, et rõhutati Ahhaa-elamuse tähtsust, meeldisid lugemismängud, lugemise-kirjutamise seostamine igapäevaeluga - ostunimekiri, päkapiku kiri. Väga vajalik - kuidas toetada käe arengut.

Ettepanek jätkata lapsevanemate koolitusi.

jutupliiats.jpg