Vaikne raamat lugeja arengu toeks

See on koolitus Sulle, õpetaja, tugitöötaja, lapsevanem, raamatukogutöötaja!

Õppekava

Eesmärgid ja õpiväljundid. Koolituse läbinu:

  • tunneb võtteid, kuidas vaikse raamatuga töötada
  • mõistab lugeja arengu loogikat ja erinevate osaoskuste toetamise vajadus
  • valib oma kujundatavasse keskkonda (kool, kodu, lasteaed, õpiabi ruum, raamatukogu, lugemispesa) visuaalset võimekust arendavaid väljaandeid
  • suhtub toetavalt erinevasse lugejakäitumisse

Õppe sisu:

Tutvumine eriilmeliste vaiksete raamatutega, nende autoritega
Tutvumine vaikse raamatu kohta koostatud õppematerjalidega
Töövõtete praktiline harjutamine
Lugemismuljete analüüs

Õppemeetodid: Esitlus, rühmatöö, jututamine, lugeja arengujärkude kaardistus
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, millest 3 tundi auditoorset ja 1 iseseisvat tööd
Õppekeskkond ja -vahendid: Laudadega ruum, raamatute kollektsioon, võimalus joonistada ja kirjutada

Optimaalne osavõtjate arv 10-25

Õppematerjalid: Vaiksete raamatute projekti materjalid ibby.org kodulehelt

Õppe lõpetamise tingimused: Osalemine rühmatöös, individuaalne tagasiside koolitusel
läbitehtust

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja Mare Müürsepp, PhD,
Kasvatusteaduste doktor, algklasside õpetaja kutse
Rahvusvaheliste erialaühingute IBBY ja IRSCL liige
Lastekirjanduse lektor

Mitmete raamatute ja õpikute autor, nt "Laps on hakanud lugema", "Koolid kus lugemine loeb" kogumiku koostaja, kirjaoskust toetava keskkonna käsiraamatu üks autoritest.

Õppekava kinnitamise aeg: 2023